ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει σήμερα στις 27-4-2016 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 14:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

 

ΘΕΜΑ   Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. ΚΑΠΑ, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διανομή του χυμού ακτινιδίου πριν από την λήξη του σχολικού έτους.

 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

Comment here