Δέκα τρεις θέσεις επικουρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας

Δεκατρείς θέσεις επικουρικού προσωπικού 12μηνης διάρκειας προκηρύχθηκαν για στο Νοσοκομείο Ημαθίας. Οι θέσεις ανά φορέα κατά κατηγορία και κλάδο, είναι οι ακόλουθες:

Μονάδα Βέροιας

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) 1

Μονάδας Νάουσας

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους καταλόγους της παρούσας πρόσκλησης είναι η Δευτέρα 11 Απριλίου

Απάντηση