Η απονιτροποίηση ανοίγει δράση για ελιές, ροδάκινα, κηπευτικά

Στρεµµατικές ενισχύσεις και δεσµεύσεις που θα αφορούν ελιές, ροδάκινα, µήλα και εσπεριδοειδή, επιπλέον επιλέξιµες ζώνες που χαρακτηρίστηκαν «ευπρόσβλητες στα νιτρικά» και το µέγιστο πριµ, 60 ευρώ ανά στρέµµα στο βαµβάκι, προβλέπει για τις νέες προσκλήσεις ο σχεδιασµός των δράσεων «νιτρορύπανσης» από το 2016, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda

Στα 60 ευρώ το στρέµµα το πριµ σε βαµβάκια ενταγµένα στα «νιτρικά», με το µέγιστο της ενίσχυσης να λαµβάνουν και τα κηπευτικά.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το υποµέτρο «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», για τη νέα πενταετία δεσµεύσεων διατηρούνται στις επιλέξιµες δράσεις η «αγρανάπαυση» και η «ξηρική αµειψισπορά» για βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, κηπευτικά και καλαµπόκι µε το πριµ σε σχέση µε την πρόσκληση του 2011, να αυξάνεται για όλες τις παραπάνω καλλιέργειες (εκτός από τα τεύτλα στη 2η δράση) και να διαµορφώνονται ως εξής:

-∆ράση 1 «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόµενης έκτασης»: Καλαµπόκι 43,5 έως 53,4 ευρώ/στρέµµα, βαµβάκι 60 ευρώ/στρέµµα, κηπευτικά 60 ευρώ/στρέµµα, ζαχαρότευτλα 50,2 έως 60 ευρώ/στρέµµα.

-∆ράση 2 «Ξηρική αµειψισπορά που εφαρµόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόµενης έκτασης»: Καλαµπόκι 29,1 έως 38,9 ευρώ/στρέµµα, βαµβάκι 60 ευρώ/στρέµµα, κηπευτικά 60 ευρώ/στρέµµα, ζαχαρότευτλα 35,7 έως 46,4 ευρώ το στρέµµα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τους δικαιούχους της δέσµευσης µε υπό αγρανάπαυση αγροτεµάχια (δράση 1) µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης προστίθεται ενίσχυση ύψους 7 ευρώ/στρµ./έτος και µέχρι του ορίου των 60 ευρώ/στρέμµα/έτος.

 

∆εσµεύσεις για τις δενδρώδεις

Η νέα δράση που δεν προβλεπόταν στις προσκλήσεις του «Μπαλτατζή» έχει να κάνει µε τη χλωρά λίπανση στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόµενης έκτασης, όπου θα απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και κοπριάς. Το πριµ και οι ζώνες που θα λαµβάνουν όσοι αναλάβουν δεσµεύσεις ανάλογα την καλλιέργεια έχει ως εξής:

-Εσπεριδοειδή 28,6 ευρώ/στρέµµα στις ζώνες Αργολικού πεδίου, Πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας.

-Ελιά 46,6 ευρώ/στρέµµα στις ζώνες Αργολικού πεδίου, Λεκάνης Πηνειού Ηλείας, Πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας.

-Ροδάκινα 33,1 ευρώ/στρέµµα στον Κάµπο Θεσσαλονίκης–Πέλλας–Ηµαθίας

-Βερίκοκα: 33,1 ευρώ/στρέµµα στις ζώνες Αργολικού πεδίου

-Μήλα-Αχλάδια: 20,2 ευρώ/στρέµµα στις ζώνες Κάµπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας

 

Ξεχωριστά η στήριξη Συµβούλων

Σύµφωνα µε τις προηγούµενες προσκλήσεις, οι ενισχύσεις «τσίµπαγαν» προς τα πάνω κατά 1,5 ευρώ/στρέµµα αν έµπαινε σύµβουλος στο χωράφι για να βοηθήσει τον αγρότη µε τις δεσµεύσεις του. Πλέον το καθεστώς αυτό καταργήται και οι δικαιούχοι νιτρορύπανσης θα πρέπει να εντάσσονται στο Μέτρο των Συµβούλων για να λάβει τεχνικές παροχές, µε την ενίσχυση να ορίζεται στα 1.500 ευρώ/συµβουλή (µέχρι τρεις φορές στην πενταετία).

Όσον αφορά τις επιπλέον ζώνες, έχουν ενσωµατωθεί επιπλέον περιοχές από τα νησιά Ιονίου, Αιγαίου, της Κρήτης και της Αττικής, σύµφωνα µε τα στοιχεία µε τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής

Comment here